AKW4

PODYPLOMOWE STUDIUM
TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE
EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: studia niestacjonarne

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa: nauki teologiczne

Liczba uzyskanych punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego: 60

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz.U. 2019 poz. 1450)

Objaśnienie oznaczeń:

PSTK – Podyplomowe Studia Teologiczno - Katechetyczne

W – kategoria wiedzy w efektach kształcenia

U – kategoria umiejętności w efektach kształcenia

K – kategoria kompetencji personalnych i społecznych

A – moduł przygotowanie teologiczne

B1 – moduł przygotowanie psychologiczne

B2 – moduł przygotowanie pedagogiczne

C –  moduł przygotowanie dydaktyczne

D – moduł przygotowanie dydaktyczno- merytoryczne

D/E. przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego(kolejnego) przedmiotu

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

                

Symbol

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów podyplomowych teologiczno -katechetycznych

 absolwent:

Odniesienie
do efekt. kształcenia
w zakresie nauk humanistycznych
i społecznych

WIEDZA

PSTK_W01

ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie nauk biblijnych i teologii systematycznej, historii Kościoła, prawa kanonicznego, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności nauczycielskiej

A

PSTK_W02

zna terminologię nauk teologicznych, ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu teologii, nauk biblijnych i prawa kanonicznego

A

PSTK_W03

ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego; zna także katolicką naukę społeczną

A

PSTK_W04

zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego

A

PSTK_W05

rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym

A

PSTK_W06

ma gruntowną znajomość zasad interpretacji tekstu teologicznego

A

PSTK_W07

zna proces i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz jego zagrożenia

A

PSTK_W08

zna powiązania treści teologicznych z innymi obszarami wiedzy i kultury, posiada pogłębioną znajomość nauczania Kościoła katolickiego, ma uporządkowaną wiedzę o Biblii, rozumie jej znaczenie dla rozwoju religijnego człowieka, wie o sposobach jej wykorzystania w procesie kształcenia i wychowania

A3.W3.

PSTK_W09

zna terminologię wykorzystywaną do opisu zjawisk pedagogicznych oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych, a także w odniesieniu do teologii

D.1/E.1.W1

PSTK_W10

zna i rozumie cele kształcenia przedmiotu w wymaganiach ogólnych podstawy programowej nauczania religii

A3.W1.

D.1/E.1.W2.

PSTK_W11

zna treści nauczania religii, wyrażone w wymaganiach szczegółowych, podstawy programowej nauczania religii

A3.W2

D.1/E.1.W3.

PSTK_W12

zna kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela; potrzebę

profesjonalnego rozwoju nauczyciela, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej; znaczenie autorytetu nauczyciela;

D.1/E.1.W4.

PSTK_W13

zna konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące; metody biblijne

D.1/E.1.W5.

PSTK_W14

potrafi organizować pracę w klasie i w grupach; dostrzega potrzebę indywidualizacji nauczania; zagadnienie nauczania interdyscyplinarnego

D.1/E.1.W7.

PSTK_W15

zna podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze; spostrzeganie, odbiór

i przetwarzanie informacji, psychologię różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji,

temperamentu i stylu poznawczego;

B.1.W1.

PSTK_W16

zna proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój

fizyczny, motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych, rozwój społeczno-emocjonalny i moralny; zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania;

B.1.W2.

PSTK_W17

zna teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich uwarunkowania; sytuację interpersonalną; empatię; zachowania asertywne, agresywne i uległe,

B.1.W3.

PSTK_W18

proces uczenia się: modele uczenia się, w tym koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia

B.1.W4.

PSTK_W19

zna zagadnienie autorefleksji i samorozwoju: zasoby własne w pracy nauczyciela – identyfikacja i rozwój, indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres

i nauczycielskie wypalenie zawodowe.

B.1.W5.

PSTK_W20

system oświaty: organizację i funkcjonowanie systemu oświaty oraz podstawowe zagadnienia prawa oświatowego;

B.2.W1.

PSTK_W21

rolę nauczyciela, koncepcje pracy nauczyciela: etykę zawodową nauczyciela; nauczycielską pragmatykę zawodową – prawa i obowiązki nauczycieli;

B.2.W2.

PSTK_W22

zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela: obowiązki nauczyciela jako wychowawcy klasy, metodykę pracy wychowawczej

B.2.W4.

PSTK_W23

sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania

B.2.W5.

PSTK_W24

zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się; przyczyny i przejawy trudności

w uczeniu się; specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia; zasady dokonywania diagnozy nauczycielskiej

B.2.W6.

PSTK_W25

zna współczesne koncepcje nauczania; cele kształcenia – źródła, sposoby ich formułowania i ich rodzaje; zasady dydaktyki; metody nauczania; treści nauczania; organizację procesu kształcenia i pracy uczniów;

C.W3.

D.1/E.1.W9.

PSTK_W26

zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej i jej budowę; modele lekcji; sztukę prowadzenia lekcji; style i techniki pracy z uczniami; interakcje w klasie; środki

dydaktyczne;

C.W4.

PSTK_W27

zna sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów; ocenianie kształtujące w kontekście efektywności nauczania; wewnątrzszkolny system oceniania;

C.W6.

D.1/E.1.W10.

PSTK_W28

znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczyciela; zagadnienia związane z emisją głosu – budowę, działanie i ochronę narządu mowy i zasady emisji głosu.

C.W7.

PSTK_W29

określa zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę oświatową;

D.2/E.2.W1.

PSTK_W30

wymienia rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub placówce oświatowej.

D.2/E.2.W3.

UMIEJĘTNOŚCI

PSTK_U01

potrafi biegle operować pojęciami i faktami z zakresu treści nauczania; potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i katechetycznej

A3.U1.

PSTK_U02

posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów biblijnych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów

A

PSTK_U03

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów teologicznych i światopoglądowych, wytworów kultury w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

A

PSTK_U04

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji światopoglądowej dotyczącej zagadnień teologicznych i życia Kościoła, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

A

PSTK_U05

potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (dogmatycznymi, etyczno - moralnymi, prawnymi, zawodowymi) Kościoła katolickiego w celu rozwiązywania konkretnych problemów

A

PSTK_U06

potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego

A

PSTK_U07

potrafi integrować wiedzę z różnych subdyscyplin teologii, odnajdywać powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami chrześcijańskiego dziedzictwa doktrynalnego

A

PSTK_U08

interpretować treści nauczania z perspektywy aktualnego stanu wiedzy; zachowań, diagnozować i prognozować sytuacje oraz analizować strategie działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogiczno-katechetycznej

A3.U2.

D.1/E.1.U1.

PSTK_U09

dobierać treści i zadania, umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

A3.U3.

D.1/E.1.U3.

PSTK_U10

obserwować podczas praktyk zawodowych procesy rozwojowe uczniów;

B.1.U1.

PSTK_U11

skutecznie i świadomie komunikować się;

B.1.U3.

PSTK_U12

porozumieć się w sytuacji konfliktowej;

B.1.U4.

PSTK_U13

rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się; uzależnień i zagrożeń uczniów

B.1.U5.

B.2.U5.

PSTK_U14

radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami;

B.1.U7.

PSTK_U15

zaplanować, na podstawie świadomej autorefleksji, działania na rzecz rozwoju zawodowego.

B.1.U8.

B.2.U2.

PSTK_U16

formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;

B.2.U3.

PSTK_U17

nawiązywać współpracę z innymi nauczycielami oraz ze środowiskiem pozaszkolnym;

B.2.U4.

PSTK_U18

zdiagnozować ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zaprojektować dla niego wsparcie;

B.2.U6.

PSTK_U19

zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym,

C.U1.

PSTK_U20

zaprojektować działania służące integracji klasy szkolnej;

C.U2

PSTK_U21

dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów; dokonać korelacji poszczególnej jednostki katechetycznej z innymi przedmiotami i programem szkolnym, w sposób łatwy i elastyczny potrafi pracować na lekcjach religii z Biblią

C.U3.

D.1/E.1.U7

PSTK_U22

wybrać model lekcji i zaprojektować jej strukturę; stosować typowe metody i dobre praktyki realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogiczno-katechetycznej z wykorzystaniem nowoczesnych strategii edukacyjnych

C.U4.

PSTK_U23

zaplanować pracę z uczniem zdolnym,

C.U5.

PSTK_U24

dokonać oceny pracy ucznia i zaprezentować ją w formie oceny kształtującej;

C.U6.

PSTK_U25

posługiwać się zgodnie z zasadami aparatem emisji głosu;

C.U7

PSTK_U26

wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, potrafi projektować plan własnego rozwoju zawodowego, dokonywać analizy i ewaluacji własnych działań pedagogiczno-katechetycznych i wskazywać obszary wymagające modyfikacji

D.2/E.2.U1.

PSTK_U27

zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji;

D.2/E.2.U2.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PSTK_K01

ma potrzebę ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej;

A3.K1.

PSTK_K02

rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

A

PSTK_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności

A

PSTK_K04

identyfikuje i rozstrzyga dylematy — zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne — związane z życiem indywidualnym i społecznym

A

PSTK_K05

ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego

A

PSTK_K06

uczestniczy w życiu kulturalnym i interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi

A

PSTK_K07

poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania, dostrzega i formułuje potrzeby teologiczno-moralne i dylematy etyczne związane z ludzką aktywnością, poszukuje optymalnych rozwiązań z punktu widzenia światopoglądu chrześcijańskiego; postępuje zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka

A3.K2.

PSTK_K08

autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczno-katechetyczne

B.1.K1.

B.2.K3.

PSTK_K09

wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych.

B.1.K2.

PSTK_K10

okazywania empatii uczniom potrzebującym wsparcia i pomocy;

B.2.K1.

PSTK_K11

profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie lub grupie wychowanków;

B.2.K2.

PSTK_K12

współpracy z innymi nauczycielami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy.

B.2.K4.

PSTK_K13

twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i ewangelizacyjno-katechetyczne

C.K1.

PSTK_K14

skutecznego korygowania błędów teologicznych i doskonalenia aparatu emisji głosu.

C.K2.

PSTK_K15

budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

D.1/E.1.K6.

PSTK_K16

stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

D.1/E.1.K9.

PSTK_K17

skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk i z innymi nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej.

D.2/E.2.K1.